Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2019 is de startnotitie RES Cleantech Regio vastgesteld door de stuurgroep van Cleantech Regio. Hierin is de ambitie vastgelegd dat de regio werkt naar een energieneutrale regio in 2030. De Regionale Energie Strategie geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken.
 • In juni 2019 vond de kick-offbijeenkomst RES plaats. Alle stakeholders waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de Kick-offbijeenkomst werden de uitgangspunten uitgewerkt die van belang zijn bij het inpassen van het opwekken van zonne- en windenergie in het landschap. Het resultaat waren vier denklijnen:
  • Koppeling met infrastructuur
  • Vraag en aanbod bij elkaar
  • Geclusterd
  • Landschap is leidend
 • Van juli tot en met september 2019 werden zeven lokale ateliers georganiseerd om de vier denklijnen verder uit te werken. Welke voorkeuren leven er bij de stakeholders binnen de verschillende gemeenten en hoe denken zij bij te dragen aan de RES-opgave?
 • Op 30 oktober heeft een regionaal raads- en statenbijeenkomst plaatsgevonden om de gemeenteraden mee te nemen in wat de RES Clentech Regio betekent, wat de opgave inhoudt en wat mogelijke denkrichtingen zijn om aan de opgave te voldoen.
 • Op 26 november vond een gezamenlijk lokaal en regionaal atelier plaats. Ruim 150 aanwezigen gingen in deelsessies aan de slag om alle opties voor grootschalige zonne- en windenergie in onze regio te schetsen en de denklijnen bij elkaar te brengen tot een strategie.
 • Van november tot en met december 2019 werden inwoners van Cleantech Regio via hun gemeenten gevraagd een digitale enquête in te vullen. Bijna 3000 inwoners hebben hun stem laten horen. De resultaten kunt u onderaan deze pagina downloaden.
 • Van december 2019 tot half februari 2020 konden jongeren via de Swipocratie, een digitale enquête, aangeven welke maatregelen zij belangrijk vinden.
 • In januari en februari 2020 vond er een versnelling plaats door diverse ontwerpsessies, waar uiteindelijk drie scenario’s uitgewerkt werden voordat de Concept RES vrijgegeven werd voor consultatie aan de gemeenteraden.
 • Op 19 maart werd de Concept RES vrijgegeven aan alle gemeenteraden. Vanaf dat moment werd het proces ingezet voor gemeenten om hun raden te consulteren en input op te halen om op 1 maart 2021 de RES 1.0 te kunnen indienen.
 • Het online platform werd op 23 maart gelanceerd waar informatie over de ontwikkeling van de RES Cleantech Regio wordt gedeeld met inwoners en stakeholders.
 • Door de coronacrisis lopen we vertraging op met het RES-proces. De voorgenomen gesprekken met raden en inwoners worden vanaf augustus 2020 hervat. Wanneer jouw gemeente een bijeenkomst organiseert vind je hier.
 • Voor 1 oktober 2020 moet de Concept RES ingediend worden bij PBL. De zienswijzen van de gemeenteraden zijn dan nog niet meegenomen in de Concept RES. Deze zienswijzen worden geïmplementeerd in de RES 1.0.

Hoe ziet het proces er de komende maanden uit?

We werken gezamenlijk toe naar een definitef RES-bod 1.0, dat iedere twee jaar zal worden herzien. Het concept-bod dat er nu ligt is de ambitie waar we vanuit willen gaan op basis van de inzichten van dit moment en een zorgvuldig proces met de betrokken overheden, maatschappelijke partners en inwoners. Het is gebaseerd op de kansen die er zijn volgens de inzichten van dit moment. We houden hier rekening mee in het RES-proces door de RES in de komende jaren steeds verder te ontwikkelen en aan te passen. Zo weten we beter wat we echt kunnen realiseren. De uitkomst van processen waarbij de “couleur locale” en draagvlak onder inwoners voldoende hun plaats krijgen, zullen medebepalend zijn voor de mate waarin dit concept-bod zal kunnen worden uitgevoerd.