header

Tijdlijn

De weg naar de RES 1.0 is een langdurig en intensief traject. De afgelopen 1,5 jaar zijn al veel stappen gezet. Ook de komende maanden staat er nog veel op de agenda. In deze tijdlijn volg je het traject op regionaal niveau en vind je handige achtergrondinformatie en links naar de verslagen. Naast deze regionale stappen, wordt er ook op lokaal niveau veel georganiseerd.

↪ Klik hier voor meer informatie over lokale stappen.

Op de agenda:

Onderstaand geven we je een overzicht van alle data waarop gemeenteraden de ontwerp-RES 1.0 bespreken. Voor een volledig overzicht van alle data verwijzen we je graag naar het stroomschema besluitvorming RES 1.0 hiernaast. (klik op de afbeelding om deze te vergroten).

In de tijdlijn hieronder vind je per datum en gemeente de verslagen van besprekingen en ingediende moties en amendementen. 


Tweede ronde: vaststellen definitieve RES 1.0

Van november t/m december 2021 wordt de RES 1.0 definitief vastgesteld door gemeenten, waterschappen en de provincie Gelderland. Eind december wordt de definitieve RES 1.0 aangeboden aan het Rijk via het Nationaal Programma RES. 

9 november
↪ Waterschap Rijn en IJssel | AB besluitvormend (ovb)

6 december
↪ Gemeente Voorst | Ronde Tafelgesprekken

18 november
↪ Gemeente Brummen | Besluitvorming in raadsvergadering

22 november
↪  Waterschap Vallei en Veluwe | Besluitvorming AB

24 november
↪  Provincie Gelderland | Beeldvorming PS

25 november
↪ Gemeente Apeldoorn | Voorbereiding besluitvorming in politieke markt (PMA)
↪ Gemeente Epe | Raadscommissie omgeving en financiën

29 november
↪ Gemeente Heerde | Raadscommissie Ruimte (voorbespreking defintieve RES 1.0)
↪ Gemeente Lochem | Beeldvormende tafel
↪ Gemeente Zutphen | Forumdiscussie

1 december
↪ Provincie Gelderland | Oordeelsvormging PS

2 december
↪ Gemeente Apeldoorn | Besluitvorming in raadsvergadering

6 december
↪ Gemeente Voorst | Ronde Tafelgesprekken
↪ Waterschap Rijn en IJssel | AB besluitvormend (ovb)

9 december
↪ Gemeente Epe | Besluitvorming gemeenteraad

13 december
↪ Gemeente Heerde | Besluitvorming gemeentraad
↪ Gemeente Lochem | Besluitvorming in raadsvergadering
↪ Gemeente Zutphen | Besluitvorming in raadsvergadering

15 december
↪ Provincie Gelderland | Besluitvorming PS

20 december
↪ Gemeente Voorst | Finale besluitvorming in de raad

Stappen die al zijn gezet:

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio is door alle deelnemende partijen vastgesteld. In de afgelopen weken hebben alle zeven gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ‘ja’ tegen de strategie gezegd. Het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel volgt binnen afzienbare tijd. 

↪ Lees hier het volledige bericht

Op donderdag 11 november is de definitieve RES 1.0 van de Cleantech Regio gepubliceerd. In de RES 1.0 presenteert de Cleantech Regio de strategie om te komen tot 1.07 TWh opwek van grootschalige hernieuwbare energie. Zonnepanelen op grote bedrijfsdaken leveren daaraan de grootste bijdrage: 0,51 TWh. Zonnepanelen op land (0,45 TWh) en windmolens (0,11 TWh) leveren de rest. De RES 1.0 legt een basis waarop de regio de komende jaren voortbouwt. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van het bod of de strategie. Daarom herziet de Cleantech Regio de RES iedere twee jaar en ligt er in juni 2023 een RES 2.0. 

↪ Bekijk hier de definitieve RES 1.0

Op maandag 11 oktober werd tijdens extra raadsbijeenkomst van de gemeente Zutphen de ontwerp-RES 1.0, inclusief bijbehorende amendementen, besproken. Bekijk hieronder een overzicht van de aangenomen amendementen. 

↪ Bekijk hier de Raadsvergadering

Op maandag 4 oktober werd tijdens de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Lochem de ontwerp-RES 1.0, inclusief bijbehorende amendementen, besproken. 

↪ Bekijk hier de Poltieke Avond in de Raadzaal

Op maandag 4 oktober werd tijdens de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Heerde de ontwerp-RES 1.0, inclusief bijbehorende amendementen, besproken. 

↪ Bekijk hier de Raadsvergadering

Op maandag 20 september werd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Heerde de ontwerp-RES 1.0, inclusief bijbehorende amendementen, besproken tijdens de themaraad duurzaamheid. 

↪ Bekijk hier de raadsvergadering

Op maandag 20 september werd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zutphen de ontwerp-RES 1.0, inclusief bijbehorende amendementen, besproken.

↪ Bekijk hier de Raadsvergadering

Op maandag 20 september werd de ontwerp-RES 1.0, inclusief de inspraaknotitie, behandeld door de gemeenteraad van Voorst.

↪ Bekijk hier de Raadsvergadering

Op maandag 20 september werd tijdens de meningvormende tafel de ontwerp-RES 1.0 besproken door de gemeenteraad van de gemeente Lochem.

↪ Bekijk hier de meningvormende tafel

Op donderdag 16 september werden tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Apeldoorn de wijzigingsvoorstellen voor de ontwerp-RES 1.0 besproken. Bekijk hieronder een overzicht van de aangenomen moties

↪ Bekijk hier het verslag van de Raadsvergadering

Op donderdag 16 september werd tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Epe de ontwerp-RES 1.0 besproken. Voor alle moties, amendementen en wijzigingsvoorstellen verwijzen we je door naar de website van de gemeente Epe.

↪ Bekijk hier de Raadsvergadering

Op donderdag 16 september werd tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering de ontwerp-RES 1.0 besproken. Voor alle moties, amendementen en wijzigingsvoorstellen verwijzen we je door naar de website van de gemeente Brummen. 

↪ Bekijk hier Besluitvormende Raadsvergadering

De gemeenteraad van Heerde besprak op maandag 13 september het raadsvoorstel Ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0. Voor een overzicht van alle besproken punten, amendementen en moties verwijzen we je graag door naar de website van de gemeente Heerde.

↪ Bekijk hier de vergadering van de Raadscommissie

Op 2 september besprak de Raadscommissie Omgeving en Financiën van de gemeente Epe de ontwerp-RES 1.0.  

↪ Bekijk hier de vergadering van de Raadscommissie

Op woensdag 14 juli stond de informatiesessie over de inspraakreacties op de ontwerp-RES 1.0 voor volksvertegenwoordigers ingepland. Tijdens deze informatiesessie werd gesproken over de stukken die zijn opgesteld door de stuurgroep en die via de colleges worden aangeboden aan de volksvertegenwoordigers.

Voorzitter van de stuurgroep Cleantech Regio RES Jos Penninx verzorgde voor de sessie een korte inleiding en keek terug op een mooi en goed proces in de regio. Via een positief en constructief proces zijn we tot een afgewogen product gekomen.

De sessie bestond uit een plenair deel waarin verdere uitleg van het proces van de inspraak en een overzicht van de inspraakreacties op hoofdlijnen werd gegeven. Aansluitend werden vragen uit de chat beantwoord. Na het plenaire deel gingen volksvertegenwoordiger in subgroepen uiteen om hun bevindingen t.o.v. de inspraakreacties met elkaar uit te wisselen.

↪ Bekijk hier de opname van de informatiesessie

Op donderdag 22 april stond de informatiebijeenkomst RES 1.0 voor Regionale stakeholders ingepland. Tijdens deze informatiebijeenkomst werd gesproken over het Ontwerp-RES 1.0 document dat voor inspraak is vrijgegeven. Daarnaast werd er vooruit gekeken naar welke stappen de komende tijd centraal staan. Deelnemers konden tijdens de informatiebijeenkomst vragen stellen over o.a. de totstandkoming van de RES, de vervolgstappen.

 

De focus van de informatiebijeenkomst lag voornamelijk op een verdere uitleg over het Ontwerp-RES 1.0 document dat voor inspraak is vrijgegeven. Daarnaast werd er vooruit gekeken naar de vervolgstappen die de komende tijd centraal staan.

↪ Bekijk hier de opnames van de informatiebijeenkomst.

 

Op donderdag 15 april is de ontwerp RES 1.0 openbaar gemaakt op de website van de Cleantech Regio. De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben.
De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak.

↪ Bekijk hier de ontwerp RES 1.0

 

De Netimpactrapportage van Liander biedt inzicht in de impact die keuzes in de RES hebben op het energienet. Daarnaast wordt advies gegeven over het verbeteren van de systeemefficiëntie, namelijk het zo optimaal mogelijk ontwerpen en gebruiken van het energiesysteem. Dit is een van de vier afwegingskaders in de RES. Het zorgt ervoor dat plannen tijdig uitvoerbaar zijn tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

↪ Bekijk de volledige Netimpactrapportage

Tijdens de themabijeenkomst op 24 maart werden volksvertegenwoordigers geïnformeerd over de opwek van zonne-energie en de bijdrage hiervan aan de RES voor de Cleantech Regio. De focus lag hierbij voornamelijk op zon op dak systemen met een opwek van >15 kWp*. Zon op dak systemen met <15 kWp zijn namelijk al ondergebracht in het Klimaatakkoord. Tijdens de bijeenkomst werd er o.a. ingegaan op de Net infrastructuur, kosten, kansen en bedreigingen voor zon op dak. Een kleine greep uit de voorwerpen die voorbijkwamen tijdens deze themabijeenkomst.

↪ Bekijk hier de opnames van de themabijeenkomst.

 

*Kilowatt piek is een meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten.

In de Regionale Stakholdertafel is kort teruggeblikt op de eerste tafels en bijbehorende evaluatiepunten. Er is een inventarisatie gedaan voor het vervolg van de stakeholdertafel, waarbij wensen, kansen en behoeften zijn uitgesproken.

In de Regionale Stakeholdertafel is teruggeblikt op de RES ateliers van 18 februari 2021. De stakeholders zijn vanuit stellingen in gesprek gegaan over thema ruimtelijke strategie voor zon en wind, de ontwikkelagenda en de verhouding tussen zon op dak en grootschalig zon op land.

Naar aanleiding van een onderzoek naar jongerenparticipatie in de Cleantech Regio, presenteerden tweedejaarsstudenten van Saxion in februari 2021 in hun adviesrapport 'Jongerenparticipatie Energietransitie'.

↪ Bekijk hier het Adviesrapport.

De tweede atelierronde RES 1.0 op 18 februari 2021 stond in het teken van aanscherpen en reflecteren. Tijdens deze atelierdag vonden gesprekken plaats over de zonnestrategie, regionale samenhang, clustering en het netwerk en de gebiedsopgaven. 

↪ Bekijk hier het volledige rapport.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom bij de realisatie van grootschalig duurzame energieprojecten. In de RES 1.0 bieden we bouwstenen voor de borging van dit streven in het lokaal beleid. Tijdens de themabijeenkomst op 10 februari werden volksvertegenwoordigers geïnformeerd over financiële participatie in grootschalige energieprojecten voor zon en wind. Welke mogelijkheden zijn er? Welke rol is er weggelegd voor bestuurders en welke rol pakt een ontwikkelaar? Een kleine greep uit de onderwerpen die voorbijkwamen tijdens deze themabijeenkomst. 

↪ Bekijk hier de opnames van de presentatie.

In de Regionale Stakeholdertafel is teruggeblikt op de atelierweek van januari 2021. In kleinere groepen is verder ingegaan op het thema participatie en de strategie voor zon.

In deze notitie wordt ingegaan op de RES en het omgevingsbeleid en het antwoord op de vraag hoe we vanuit de juridische-, bestuurlijke-, en planologische invalshoek de RES zien.

↪ Bekijk hier de volledige Notitie RES en omgevingsbeleid. 

Tijdens drie informatiebijeenkomsten in de vorm van een webinar, werden inwonersbelangengroepen geïnformeerd over het proces van de RES en de landschappelijke analyse die het externe ontwerp- en onderzoeksbureau heeft gemaakt voor de RES van de Cleantech Regio. Door de inwonersbelangengroepen te informeren over het proces en de huidige stand van zaken, hebben zij in de toekomst ook mogelijkheid om actief mee te denken. Dit gebeurt de komende periode tijdens bijeenkomsten die worden georganiseerd door de verschillende gemeenten in de Cleantech Regio.

↪ Bekijk hier het verslag.

Op 12, 13 en 14 januari 2021 vond de atelierweek plaats. In drie dagen tijd werden er stappen gezet richting de RES 1.0. De RES organisatie kijkt terug op een geslaagde week: “Tijdens de thema- en gebiedsateliers hebben we waardevolle gesprekken gevoerd met mensen en organisaties uit de hele regio. Deze input nemen we mee bij het invullen van de RES 1.0.”

↪ Bekijk hier de terugblik.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Landbouw.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Netwerk en Infra.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Groen Blauw Netwerken.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Energie As A1 A50.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Oost.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Noord.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Zuid.

Ter voorbereiding op de ateliers zijn twee video’s gemaakt. 

Video 1: Dit is een algemene introductie op het proces richting de RES 1.0. We kijken kort terug op de Concept RES en kijken vooruit op de stappen die we gaan zetten. 

↪ Bekijk deze video.

Video 2: Deze video is specifiek bedoeld als voorbereiding op de gebiedsateliers. In deze video leggen we uit wat het betekent dat we vanuit verschillende invalshoeken (landschap, energienetwerk, gebiedsopgaven) naar de gebieden gaan kijken. Vanuit de drie invalshoeken onderzoeken we de voor- en nadelen van deze invalshoeken. Deze manier van kijken helpt ons om een goede argumenten voor de RES 1.0 in kaart te brengen en te ordenen.

↪ Bekijk deze video.

Om de (on)mogelijkheden voor wind- en zonne-energie langs de A50 in de Ijsselvallei te verkennen is in 2019 een onderzoek gestart voor het gebied 'A50 en Ijssel' in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. In 2020 is dit onderzoeksgebied verruimd met de Overijsselse zijde van de Ijssel en zuidwaarts tot en met de gemeente Brummen. Het uiteindelijke rapport biedt inzicht in de kansrijkheid voor wind- en zonne-energie middels een kasenkaart. 

↪ Bekijk het volledige onderzoeksrapport.

In de Regionale Stakeholdertafel van 10 december 2020 is het programma van de atelierweek RES 1.0 van januari 2021 voorbesproken. De tafel had een introducerend en informerend karakter.

Op donderdag 3 december 2020 vond het Regionaal Startatelier RES 1.0 plaats. De deelnemers, de genodigde maatschappelijke partners van de Cleantech RES, keken terug op het proces tot nu toe en de eerste stappen richting de RES 1.0 werden gezet.

↪ Bekijk hier het verslag.

Een van de verbeterpunten uit de evaluatie met stakeholders was dat de input die gegeven is in de ateliers onvoldoende herleidbaar was in de Concept RES. De stakeholdertafel is opgezet om meer transparantie en navolgbaarheid te organiseren over de inbreng van stakeholders in de RES 1.0. Deze stakeholdertafel stond in het teken van informeren over het RES-proces en de regio. Daarnaast werd er gesproken de invulling het vervolg van deze stakeholderstafels.

Op woensdagavond 25 november 2020 vond de Regionale bijeenkomst voor Raads-, AB- en Statenleden plaats. De aanleiding van deze bijeenkomst was het indienen van de Concept RES eind oktober 2020 en een toelichting op alle reacties die in de verschillende raden, algemene besturen en staten zijn opgehaald over de Concept RES.

↪ Bekijk hier het verslag.

Op het digitale platform cleantechregio.nl/res vragen we inwoners regelmatig om hun mening. In september 2020 publiceerden we een vragenlijst over de Concept RES. Wat vinden inwoners van de Concept RES? Hebben ze aanvullingen of verbeterpunten? Zien zij oplossingen waarvoor wij nog geen aandacht hebben? In deze factsheet lees je de resultaten van die vragenlijst.

↪ Bekijk de factsheet.

Op 29 oktober 2020 heeft de Cleantech Regio de Concept RES officieel aangeboden aan NPRES. De afgelopen maanden hebben wij in de samenleving reacties opgehaald op de Concept RES. Wij hebben veel reacties ontvangen. Daar zijn wij blij mee, deze reacties geven ons veel informatie over wat er leeft en geven ons belangrijke aandachtspunten mee in het proces naar de RES 1.0.

↪ Bekijk hier het nieuwsbericht en de documenten.

Op woensdagavond 7 oktober 2020 vond het jongerenatelier RESQ your future plaats. Tijdens deze avond liet Cleantech Regio jongeren tussen de 16 en 26 jaar door middel van het spelen van het ‘We Energy Game’ mee praten over de klimaatverandering. Hoe zien de gemeenten waar zij wonen er over 20 jaar uit?

↪ Bekijk hier het verslag.

Op 19 maart werd de Concept RES vrijgegeven aan alle gemeenteraden. Vanaf dat moment werd het proces ingezet voor gemeenten om hun raden te consulteren en input op te halen. Het ophalen van reacties gebeurde in de periode tot 1 oktober 2020. Bekijk hieronder de Concept RES in het kort. 

 

Film 1: Wat is de Concept RES?

 

Film 1


Film 2: Zon en wind in de Concept RES

Film 2


 Film 3: Warmte in de Concept RES

Film 3


 Film 4: Energienetwerk in de Concept RES

Film 4


Concept RES

Concept RES


 Factsheet van de Concept RES

Factsheet


 Infographic RES

Infographic RES

Van december 2019 tot half februari 2020 konden jongeren via de Swipocratie, een digitale enquête, aangeven welke maatregelen zij belangrijk vinden.

↪ Bekijk hier de resultaten.

↪ Bekijk hier de infographic.

↪ Bekijk hier het nieuwsbericht.

Tijdens dit atelier voor bedrijfsleven werden deelnemers meegenomen in het proces van de RES. Verder werd er aan de hand van stellingen een discussie gevoerd over bedrijventerreinen en de RES en werden in verschillende subsessies verdiepende gesprekken gevoerd over zon op daken, windturbines, warmtenetten en koppelkansen.

Tijdens het intern ontwerpatelier in januari 2020 werden alle opbrengsten van de verschillende ateliers gecombineerd. Welke mogelijkheden zijn er? En hoe kunnen we hiermee verder?

Van november tot en met december 2019 werden inwoners van Cleantech Regio via hun gemeenten gevraagd een digitale enquête in te vullen. Bijna 3000 inwoners hebben hun stem laten horen.

↪ Bekijk de opbrengst. 

Op 26 november vond een gezamenlijk lokaal en regionaal atelier plaats. Ruim 150 aanwezigen gingen in deelsessies aan de slag om alle opties voor grootschalige zonne- en windenergie in onze regio te schetsen en de denklijnen bij elkaar te brengen tot een strategie.

↪ Bekijk de terugblik.

↪ Bekijk hier het verslag.

↪ Bekijk hier de ingekomen brief van Stichting Buurtbelangen Larense Broek e.o..

↪ Bekijk hier de reactie op deze brief.

↪ Bekijk hier de aftermovie.

Tijdens dit atelier voor alle groot grondbezitters (met meer dan 300 ha grond in eigendom) in de regio werden zij meegenomen in het proces van de RES. Er werd gekeken naar positie van gronden en hoe deze gebruikt en beleefd werd. Ook werd er gesproken over mogelijkheden en voorwaarden volgens de aanwezige groot grondbezitters.

Op 30 oktober heeft een regionaal raads- en statenbijeenkomst plaatsgevonden om de gemeenteraden mee te nemen in wat de RES Clentech Regio betekent, wat de opgave inhoudt en wat mogelijke denkrichtingen zijn om aan de opgave te voldoen.

↪ Bekijk hier de terugblik.

Van juli tot en met september 2019 werden zeven lokale ateliers georganiseerd om de vier denklijnen verder uit te werken. Welke voorkeuren leven er bij de stakeholders binnen de verschillende gemeenten en hoe denken zij bij te dragen aan de RES-opgave?

↪ Bekijk hier het verslag van het eerste atelier in Lochem.

↪ Bekijk hier het verslag van de werksessie op 11 september 2019.

↪ Bekijk hier de verslagen.

In juni 2019 vond de kick-offbijeenkomst RES plaats. Alle stakeholders waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de Kick-offbijeenkomst werden de uitgangspunten uitgewerkt die van belang zijn bij het inpassen van het opwekken van zonne- en windenergie in het landschap. Het resultaat waren vier denklijnen: koppeling met infrastructuur, vraag en aanbod bij elkaar, geclusterd, landschap is leidend.

↪ Bekijk hier het verslag.

In mei 2019 is de startnotitie RES Cleantech Regio vastgesteld door de stuurgroep van Cleantech Regio. Hierin is de ambitie vastgelegd dat de regio werkt naar een energieneutrale regio in 2030. De Regionale Energie Strategie geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken.

↪ Bekijk hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst.

↪ Bekijk hier de startnotitie.

↪ Bekijk hier de samenvatting van de startnotitie.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Vul dan je naam en e-mailadres in.