Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante documenten, downloads en links rondom de Ontwerp-RES 1.0. 

 

De Cleantech Regio is één van de 30 regio's die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. In totaal wil Nederland in 2030 totaal 35 Terawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. De Cleantech Regio doet een bod om 1,07 TWh van deze duurzame energie te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben.

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak.

 

De Ontwerp-RES 1.0 vloeit voort uit de Concept RES. Nieuwe inzichten en verdere uitwerkingen leiden continu tot een nieuw bod. Dit was het geval van de Concept RES naar de Ontwerp-RES 1.0. En dit zal ook het geval zijn in aanloop naar de RES 2.0 en verder.

Video's

Ter verduidelijking van de Ontwerp-RES 1.0 heeft de Cleantech Regio verschillende video's opgenomen. Zo vind je hieronder video's die een inleiding geven op de Ontwerp-RES 1.0, ingaan op de besluitvorming en veruidelijking geven over de hoeveelheid hernieuwbare energie.

 

 

Algemeen

↪ Startnotitie Cleantech Regio

 

Ontwerp-RES 1.0

↪ Stroomschema besluitvorming

↪ Concept eindverslag inspraak ontwerp-RES 1.0

↪ Ontwerp-RES 1.0

↪ Nieuwsbericht | Ontwerp-RES 1.0 ter inzage

↪ Notitie RES en omgevingsbeleid

↪ Bijlage | Onderzoeksrapport Windenergie op en rondom de Veluwe

↪ Bijlage | Onderzoeksrapport Ecologische verkenning wind- en zonne-energie A50/IJsselvallei 

↪ Bijlage | Netimpactrapportage Liander

↪ Bijlage | Adviesrapport Jongerenparticipatie Energietransitie

 

Inspraakreacties

↪ Oplegger inspraaknotitie Ontwerp-RES 1.0

↪ Eindverslag inspraaknotitie Ontwerp-RES 1.0