Op 12, 13 en 14 januari 2021 vond de atelierweek plaats. In drie dagen tijd werden er stappen gezet richting de RES 1.0. De RES organisatie kijkt terug op een geslaagde week: “Tijdens de thema- en gebiedsateliers hebben we waardevolle gesprekken gevoerd met mensen en organisaties uit de hele regio. Deze input nemen we mee bij het invullen van de RES 1.0.” Naast het ophalen van input, stond de atelierweek ook in het teken van informeren. “Tijdens drie informatiebijeenkomsten voor inwonersbelangengroepen namen we inwoners mee in het proces van de RES en de stappen die we de komende tijd gaan zetten. De komende maanden krijgen zij de kans om mee te praten over de RES in hun eigen gemeente,” vertelt Evelyne van de Vlekkert 

 

Een van de stappen richting de RES 1.0

In maart 2020 publiceerde de Cleantech Regio de Concept RES. Op 31 oktober werd deze Concept RES samen met alle gebundelde reacties aangeboden aan NPRES. De volgende stap is het ontwikkelen van de RES 1.0. In de RES 1.0 worden kansen, mogelijkheden en overwegingen uit de Concept RES concreter uitgewerkt. Na het indienen van de RES 1.0 volgt er elke twee jaar een herziening van de energiestrategie.

In de atelierweek stonden de gebieden en thema’s centraal. Het doel was om de kansen voor opwek van wind en grootschalige zon scherper te krijgen. Daarbij gaat het om landschappelijke mogelijkheden en beperkingen maar ook om verbinding met andere opgaven die in het gebied (gaan) spelen en het optimaal benutten van de mogelijkheden van het energienetwerk.

 

Gebiedsateliers en themabijeenkomsten

In drie dagen tijd vonden er verschillende sessies plaats waaronder themabijeenkomsten en gebiedsateliers. Tijdens de gebiedsateliers gingen we in gesprek over de kansen voor een specifiek gebied in de regio. De regio was daarbij verdeeld in drie gebieden op basis van landschappelijke kenmerken: Noord, Zuid en Oost. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van drie invalshoeken: landschap centraal, energienetwerk centraal en gebiedsopgaven centraal. Door vanuit deze drie verschillende invalshoeken te kijken naar het opwekken van energie en wind in deze gebieden, ontdekken we wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Tijdens de themabijeenkomst werd gefocust op een aantal specifieke thema’s in de RES. De volgende thema’s kwamen aan bod: groenblauw raamwerk, energienetwerk, energie as A1, landbouw.

 

Informatiebijeenkomsten inwonersbelangengroepen

Ook inwoners werden meegenomen tijdens de atelierweek. Tijdens drie informatiebijeenkomsten in de vorm van een webinar, werden zij geïnformeerd over het proces van de RES en de landschappelijke analyse die het externe ontwerp- en onderzoeksbureau heeft gemaakt voor de RES van de Cleantech Regio. Door de inwonersbelangengroepen te informeren over het proces en de huidige stand van zaken, hebben zij in de toekomst ook mogelijkheid om actief mee te denken. Dit gebeurt de komende periode tijdens bijeenkomsten die worden georganiseerd door de verschillende gemeenten in de Cleantech Regio.

 

Vooruitblik en vervolg

Op dit moment worden opbrengsten van de atelierweek geanalyseerd en verwerkt. In de komende weken worden inhoudelijke verslagen van de gebiedsateliers, themabijeenkomsten en informatieavonden gedeeld met de deelnemers van de sessies. Deze verslagen en inhoudelijke terugkoppeling op de gestelde vragen vindt u binnenkort ook op deze website.