Vacature Projectsecretaris (28-36 uur)

Je laat projecten op rolletjes lopen, ondersteunt de programmamanager en je bent aanspreekpunt voor collega’s en stakeholders. Sta je stevig in je schoenen en ga jij deze uitdaging aan? Dan zoeken wij jou!

 

Dit ga je doen

Als projectsecretaris bied jij inhoudelijke ondersteuning op een breed en strategisch werkterrein. Jij draagt zorg voor het maken van afspraken, de voorbereiding, organisatie, verslaglegging en afhandeling van projectvergaderingen en bijeenkomsten op tactisch niveau (bijv. stuurgroepen, bestuurlijke overleggen etc.). Jij signaleert kansen en bedreigingen en neemt actief maatregelen om de gang van zaken positief te beïnvloeden. Je bent omgevingssensitief binnen de projectorganisatie en je bent inzetbaar bij programma overstijgende werkzaamheden. Je speelt in op veranderende prioriteiten in een lopend programmaproces en je adviseert de projectteams hierbij op ondersteunende taken.  

Van het maken van plannen voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie tot regionale mobiliteitsplannen, jij mag als projectsecretaris bij de Cleantech Regio hieraan meewerken. Concreet betekent dit dat jij:

  • Informatie verzamelt, ordent en analyseert in opdracht van regiocoördinatoren/programmamanagers met betrekking tot een portefeuille;
  • Zorgt voor tijdige aanlevering van de documenten in de verschillende (besluitvormings)processen;
  • de proces- en activiteitenplanningen van de portefeuilles opstelt en deze bewaakt;
  • De regiocoördinator/programmamanager ondersteunt bij de financiële monitoring, zoals opstellen van opdrachtbrieven, behandelen van facturen.
  • Secretariaatswerkzaamheden verricht voor bestuurlijke overleggen en de voorbereidende ambtelijke werkgroepen ter ondersteuning van de regiocoördinator/programmamanager;
  • Een faciliterende en organiserende rol hebt bij (online) vergaderingen, workshops en bijeenkomsten, denkt mee over de inhoud en opzet en ontvangt gasten.
  • Een bijdrage levert aan de communicatie over projecten / processen (website, presentaties, brochures, inspraakavonden, informatiebijeenkomsten);

Lees hier de volledige tekst


Vacature Adviseur Public Affairs (24 uur)

Ben jij thuis in de wereld van nationale en Europese politiek en vind je het een uitdaging om de Cleantech Regio in deze wereld te profileren en te positioneren? Dan zoeken wij jou!

 

Dit ga je doen

Om onze regionale ambities te realiseren zoeken we, ter versterking van ons team, een enthousiaste strategisch adviseur public affairs die zich thuis voelt in een klein maar ambitieus team en de verbinding maakt tussen de uitdagingen van onze regio en onze stakeholders.

Veel van de opgaven waar gemeenten voor staan, en die ze samen met andere maatschappelijke partners oppakken, kennen een regionale context. Wonen, werken, bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, stikstof, energietransitie zijn allemaal onderwerpen die niet stoppen bij de gemeentegrenzen. Dat geldt inhoudelijk, maar het geldt ook voor de samenwerking met andere overheden. Rijk en provincies zien regio's steeds meer als relevant samenwerkingsverband om grote opgaven als de energietransitie en ruimtelijke opgaven te realiseren Om als gesprekspartner van Rijk en provincie te fungeren is het daarom nodig om ons als regio te positioneren en te profileren. Om te beginnen met een goede inhoudelijke agenda, vervolgens met de juiste contacten en daarna met het aangaan van samenwerkingsrelaties. Als adviseur Public Affairs adviseer jij actief op de agendasetting en vervul jij er zelf een rol in. Dat vraagt zowel goede inhoudelijke en interne kennis als (het opbouwen van) de juiste contacten buiten de deur. Jij ontwikkelt, vanuit een langetermijnvisie, de public affairsstrategie op verschillende onderwerpen en zet de strategie mede uit.

Jouw kerntaken zijn:
• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een adequaat lobbybeleid en bijbehorende lobbystrategie voor de Cleantech Regio. waarbij je de vooruitgeschoven post bent voor zowel de Strategische Board als het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek.
• Je analyseert en zet de lobbymogelijkheden voor de betreffende stakeholders in gang en brengt de relevante "spelers" in kaart.
• Je ontwikkelt (mede), onderhoudt en bouwt externe netwerken bij overheden en andere organisaties uit gericht op samenwerking, dan wel het verkrijgen van (financiële) medewerking voor de belangen van de regio.
• Je bereidt voor en coördineert bestuurlijke initiatieven in overleg met de betreffende portefeuillehouders/bestuurders gericht op de Provincies Gelderland en Overijssel, Den Haag en Europa.
• Je levert strategieën aan voor het ontwikkelen en onderhouden van contacten met verschillende doelgroepen en het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen.
• Je legt de verbinding tussen de regionale en provinciale adviseurs Public Affairs en lobbyisten en met de Strategisch Board Cleantech Regio

Lees hier de volledige tekst


Vacature Bestuursadviseur/Adjunct-secretaris Cleantech Regio (32 uur)

Ben jij een strategisch adviseur die zich thuis voelt in een politiek bestuurlijke omgeving? Vind jij het een uitdaging om als rechterhand van de secretaris mede vorm te geven aan het versterken van het regioteam van de Cleantech Regio? Dan zoeken wij jou!

 

Dit ga je doen

Als bestuursadviseur/adjunct-secretaris ben jij de rechterhand van de secretaris en adviseer en ondersteun jij de secretaris in de bestuurlijke cyclus en op bedrijfsvoeringsaspecten, met name wat personeelszaken betreft. Jij zorgt voor de voorbereiding van alle vergaderingen die te maken hebben met de bestuurlijke cyclus (Regioraad en Dagelijks Bestuur maar ook de overleggen met de griffiers, gemeentesecretarissen en het Strategisch Team) en je houdt zicht op actiepunten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de secretaris,  je zorgt mede voor een goede dagelijkse gang van zaken op het regiobureau en vervangt de secretaris bij afwezigheid. Specifieke opdracht is het opleveren van een advies over de doorontwikkeling van de organisatie (dit betreft de intensivering van de samenwerking tussen de Strategische Board en de GR) en het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling, inclusief de benodigde aanpassingen in de positie van de raden en de burgerparticipatie.

Dit neem je mee

Voor ons team zijn wij op zoek naar een Bestuursadviseur/Adjunct-secretaris die zich herkent in de volgende punten:
• Je bent gericht op samenwerking, je stuurt op resultaat en je bent dienstbaar aan degene die je adviseert;
• Je bent accuraat en je bent in staat om vooruit te denken. Dat is nodig om de bestuurlijke overleggen goed te kunnen voorbereiden;
• Je bent initiatiefrijk en een netwerker;
• Je weet hoe politieke en bestuurlijke processen lopen. Je weet snel je weg te vinden in de organisaties die deel uitmaken van de regio en je krijgt er energie van om een bijdrage te leveren aan het verbinden van lokale belangen en regionale opgaven;
• Je bent iemand die onafhankelijk en zelfstandig kan werken maar verliest daarbij de samenwerking nooit uit het oog. Je bent kritisch op de inhoud en scherp op het proces.
• Je hebt affiniteit met de bedrijfsvoering, waaronder als vervanger de functionele aansturing van het regioteam en het bewaken van de financiële middelen.

Lees hier de volledige tekst 


Vacature Programmamanager Gebiedsontwikkeling (24 uur) 

Ben jij een ervaren, doortastende Programmamanager die op strategisch niveau schakelt en ervaring heeft met (gebieds)ontwikkelingsprojecten? Wil jij actief bijdragen aan gebiedsontwikkeling in onze regio waarin wonen, werken en bereikbaarheid in een groene omgeving centraal staan? Dan zoeken wij jou!

 

Dit ga je doen

De Cleantech regio staat voor grote ruimtelijke opgaven. De veranderingen in het klimaat en opgaven als de Regionale Energiestrategie (RES), de woonopgave hebben allemaal hun weerslag op de ruimte en daarmee op ons mooie landschap.
Wij zijn op zoek een programmamanager die ervaring heeft met het maken van (strategische) plannen voor gebiedsontwikkeling, met meervoudige opgaven. In onze regio is afgesproken dat we aan de slag gaan met de ruimtelijke impact van de regionale ambities met als doel het landschap en groene karakter van onze regio te bewaren en zelfs te versterken. Hoe we dat gaan doen, is onderdeel van jouw klus. Als programmamanager gebiedsontwikkeling ben jij verantwoordelijk voor het ophalen van de bestuurlijke opdracht integrale gebiedsaanpak en vervolgens voor het uitvoeren ervan. Hierbij is aandacht voor de uitvraag van de provincie Gelderland op het gebied van de Regionale Energiestrategie, de woonopgave, en de effecten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (stikstof) op onze regionale plannen, voor de betrokkenheid van de raden, en van de betrokkenheid van de provincie Overijssel.

Lees hier de volledige tekst 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van toekomstige vacatures en ander nieuws.