Raadsleden praatten op 16 april samen door over de beslispunten van de concept startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES).

De bijeenkomst kwam tegemoet aan de informatiebehoefte van de raadsleden en werd goed bezocht. De avond was bedoeld om van gedachten te wisselen over het RES-proces tussen de raadsleden van de verschillende gemeenten onderling. Ook konden ze informatie inwinnen over belangrijke onderdelen van de RES, zoals de regionale planvorming, het energienetwerk en de Regionale Structuur Warmte.

Wat is de RES?

De RES is een uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat over de manier waarop de energietransitie tot stand kan komen in ons gebied. De gemeenteraden en andere besturen besluiten daarover. De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Op die manier wil de regio voldoen aan de zichzelf opgelegde CO2-reductie van minimaal 55% in 2030.

Startnotitie 

De eerste stap in het RES-proces is de vaststelling van de startnotitie. Met deze notitie leggen gemeenten, provincie en waterschappen vast hoe de regionale energiestrategie daarna tot stand komt. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord stellen de partners een concept voor de Regionale Energiestrategie vast. Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt de RES definitief. De RES kent een lokale/provinciale besluitvorming.