Na ruim een half jaar als business developer circulaire economie bij Cleantech Regio verwonder ik mij soms nog steeds over de hoeveelheid projecten, ondernemers en ontwikkelingen op circulair gebied. Wat gebeurt er toch veel in de regio en wat wordt er op veel vlakken goed samengewerkt!

Verschillende projecten die vorig jaar vanuit de Regio Deal gestart zijn, lopen op volle toeren. Het project Circulaire Fabrieken helpt bedrijven in de regio met het verwezenlijken van hun circulaire ambities. Tijdens een eerste Challenge Week in maart werkten studenten, kennisexperts en innovatieve mkb-bedrijven samen aan het oplossen van een circulair vraagstuk. Het programma werpt nu al zijn vruchten af en dat wordt gezien. Andere regio’s willen de aanpak graag overnemen! Dit geldt trouwens ook voor De Innovatie Coöperatie, het netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw in de regio waarin ondernemers en hun samenwerkingspartners bij elkaar komen om nieuwe ideeën te realiseren. Kijk eens op hun website naar de talloze projecten die inmiddels lopen! 

Ook binnen de maakindustrie wordt er flink samengewerkt, bijvoorbeeld in het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie  van Hogeschool Saxion. Door middel van onderzoek en het delen van praktische kennis over technologie, producten, diensten en businessmodellen worden maakbedrijven gefaciliteerd in hun transitie. In juni vond er in de Gasfabriek in Deventer een inspirerende werkconferentie plaats voor bedrijven, studenten en onderzoekers. Ook het CESI-ON (Circulaire Economie Smart Industry Oost-Nederland) programma, waarin een bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van de toekomstbestendigheid van bedrijven in de maakindustrie door o.a. de transitie naar een circulaire economie, werd in april gelanceerd. Cleantech Regio is partner van het programma en zorgt er samen met buurregio’s voor dat er zoveel mogelijk bedrijven die actief zijn in de keten van toeleveranciers en producenten van eindproducten worden geactiveerd.

Terwijl de benodigde veranderingen in het bedrijfsleven en de industrie steeds meer vorm krijgen, ben ik blij dat er langzaamaan ook meer aandacht komt voor de cruciale rol van het gedrag van burgers, zowel landelijk (Rob Jetten vindt dat er in nieuw klimaatbeleid meer aandacht voor moet komen) als wereldwijd (een heel hoofdstuk over gedragsverandering in het laatste IPCC rapport). 25% minder klimaatimpact mogelijk door consumenten, toonde onderzoek van Milieu Centraal recentelijk aan, dat is niet mis. Ook op dit vlak ontstaan er mooie initiatieven in de regio. 

Het recent gelanceerde project Heel Apeldoorn Repareert, als onderdeel van het EU project ShaRepair, heeft als doel de afvalberg te verkleinen door consumenten aan te zetten om meer te (laten) repareren. Gedragsverandering speelt ook een rol in de E-novation Hub, waar door ondernemers en onderzoekers flinke stappen worden gezet om levensduur van elektronica te verlengen, pioniers in de regio mag je wel zeggen. De nauwe samenwerking die theorie en praktijk samenbrengt leidt echt tot innovatie. Maar ook een campagne als Super die Boer, een initiatief om inwoners van de regio te wijzen op de mogelijkheden om lokale producten in de regio te kopen, vestigt de aandacht op de korte keten en de positieve invloed die de consument op haar eigen regio kan hebben.

De lijst met noemenswaardige initiatieven is nog veel langer. Waar ik mij de komende periode echt hard voor wil maken, is dat deze succesvolle projecten en innovaties niet op eilandjes blijven bestaan, maar dat de kennis en ervaring gedeeld wordt om zo impact te maken op de gehele regio en daarbuiten. Dus meer verbinding binnen de partijen in de triple helix, tussen gemeenten onderling, tussen onze organisatie en de gemeenten, tussen bedrijven en onderzoek, tussen bedrijven in de keten, maar ook bovenregionaal. Met die intentie bezochten we eind juni met een fijne groep circulaire koplopers uit overheid, onderwijs en ondernemers de Floriade in Almere. Circulaire ambities werden naar elkaar uitgesproken, de bereidheid om elkaar verder te helpen is groot. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Nina Dorigo 
Business developer circulaire economie bij Cleantech Regio