Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen die dat wil een inspraakreactie indienen over de ontwerp-RES. In de RES staat hoe de samenwerkende overheden binnen de Cleantech Regio voor de periode tot 2030 verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel. Die overheden zijn: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben.
De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak.

Participatie en besluitvorming

Alle overheden in de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Daarom zijn inwoners en organisaties het afgelopen jaar betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0. Daarnaast ligt de ontwerp-RES 1.0 nu ter inzage en kan iedereen daarop een inspraakreactie geven. In december 2021 besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de algemeen besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe over de definitieve RES 1.0.

Inspraakreactie op ontwerp RES 1.0

Inspraakreacties kunnen gericht worden aan één van de gemeenten, de provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel of waterschap Vallei en Veluwe. Als een inspraakreactie betrekking heeft op meerdere gemeenten, is het voldoende deze aan één van de gemeenten toe te zenden. Het is niet nodig dat aan meer dan één instantie te doen. Alle inspraakreacties worden namelijk gebundeld en vervolgens meegenomen in de besluitvorming over de definitieve RES 1.0.

Inspraakreacties moeten in ieder geval bevatten: naam, adres en de datum van indiening van de inspraakreactie.

Inspraakreacties kunnen ingediend worden bij de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland.

↪ Bekijk de ontwerp RES 1.0

Vragen

Heb je naar aanleiding van de Ontwerp-RES 1.0 een algemene vraag? Deze stel je eenvoudig aan de Cleantech Regio via cleantechregio.nl/res 
Heeft je vraag betrekking op een gemeente, waterschap of provincie in het bijzonder? Dan verwijzen we je graag naar één van bovenstaande organisaties. Je hoeft je vraag slechts bij één van deze organisaties in te dienen.

Voordat je je vraag stelt raden we je aan onderstaande links te raadplegen. Mogelijk vind je hier al een antwoord op je vraag.

↪ De FAQ van de Cleantech Regio

↪ Iedereen doet wat RES

↪ De RES gespreksassistent