De provincie Overijssel neemt maatregelen om het bedrijfsleven te helpen door de crisis heen te komen. Aanvullend op de landelijke maatregelen kijkt de provincie  wat zij kan doen om ondernemers te helpen. 

Gedeputeerde economie Eddy van Hijum: “De Overijsselse economie wordt breed geraakt. We gaan het bedrijfsleven helpen en ontzien waar dat kan.”

Concrete maatregelen die Overijssel neemt:

  • Facturen (nog) sneller betalen
  • Inningen worden opgeschort bij betalingsproblemen
  • Subsidies en sponsorbijdragen worden uitbetaald
  • Loketten en uitvoeringsorganisaties staan klaar om ondernemers te helpen

Sneller betalen, minder snel innen

Overijssel betaalt tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dat is al snel. We streven er naar de betaling nu binnen een week te doen. Daarnaast wordt uiterst coulant omgesprongen met partijen die betalingsverplichtingen hebben aan de provincie, of een van haar aangesloten partijen. Provinciale uitvoeringsorganisaties zoals Oost NL en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) zullen inningen stop zetten als een bedrijf aangeeft in betalingsproblemen te komen. Van Hijum: “Ondernemers maken op dit moment kosten, terwijl inkomsten snel afnemen. Meer nog dan een lening, zijn het MKB en familiebedrijven gebaat bij een adempauze in betalingen. Met deze maatregelen komen wij aan deze veelgehoorde wens tegemoet”.

Subsidies en sponsorbijdragen

Verleende subsidies en sponsorbijdragen blijven in tact. Ondanks dat afgesproken prestaties van activiteiten en evenementen niet (volledig) worden gehaald, zal Overijssel de toegezegde (financiële) bijdrage leveren.

Loketten voor ondernemers

De provincie Overijssel heeft geïnvesteerd in een stevige structuur van loketten voor ondernemers en professionele uitvoeringsorganisaties op economisch gebied. Novel-T, Kennispoort, Cleantech Regio Development zijn al druk bezig om ondernemers, instellingen en organisaties met raad en daad bij te staan. De provincie bekijkt hoe zij de uitvoering van de crisismaatregelen via de bestaande structuren verder kan ondersteunen.

Maak gebruik van landelijk vangnet!

Gisteren kondigde de rijksoverheid een groot pakket aan maatregelen aan om bedrijven en werknemers te beschermen tegen het coronavirus. Onderdeel van dit pakket zijn een verruiming van de regeling voor werktijdverkorting, een noodloket voor bedrijven die in de problemen komen en een regeling waarbij zzp-ers direct in aanmerking komen voor een aanvulling op hun inkomsten om te voorzien in levensonderhoud. Van Hijum: “Ik ben vooral enthousiast over de mentaliteit die het rijk laat zien: Whatever it takes…! Dat zien we terug in de maatregelen. Het is een robuust pakket waarvoor tientallen miljarden euro’s beschikbaar worden gesteld. Met onze sterke Overijsselse middenstructuur stellen we alles in het werk om bedrijven te helpen om deze noodhulp te vinden, en om uiteindelijk samen sterker uit de crisis te komen.”

Meld problemen

Ondanks alle maatregelen die nu al zijn genomen, blijft de provincie alert op hiaten die vallen, groepen die worden vergeten of aanvullende zaken die nodig zijn. Heeft u problemen of suggesties? Dan horen wij dat graag. Dan kan de provincie kijken wat ze zelf kan doen door middel van beleid en regelingen, beschikbaar stellen van capaciteit of via het benutten van netwerk en posities bij de rijksoverheid en de EU om deze problemen te agenderen. Lees hier meer over hoe de Provincie Overijssel omgaat met het Coronavirus.